Код на предмет: 
F18L3S127
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

По завршувањето на предметот се очекува студентот да има продлабочено знаење во примена на технологиите и алатките за дизајн и развој на мобилни апликации.

Accreditation: