Код на предмет: 
F18L2S164
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Студентите ќе бидат запознаени со квантитативната теорија на информации и
нејзината примена во надежни и ефикасни комуникациски системи. Дополнително ќе
бидат запознаени со математичкиот модел на комунникацискиот систем.