Во организација на ФИНКИ, како и одделите на македонската ИЕЕЕ секција за компјутери и теорија на информации, на 13.09.2018 година во 13:00 часот, во АМФ на ФИНКИ ќе се одржи покането предавање од Chun-Yen Chang, Ph.D., NTNU Chair Professor, Director of Science Education Center, National Taiwan Normal University на тема: The marriage of interdisciplinary research:
The old, the new, the borrowed, and the blue. 

 

Апстрактот и биографијата на предавачот се дадени во прилог.

chang_cv_short_0.pdf

the_marriage_of_interdisciplinary_research_0.pdf

 

1