Новата верзија на распоредот на часови може да ја најдете на огласна табла.