Народната банка на Република Северна Македонија објавува оглас за вработување на три (3) извршители на определено време во траење од 2 години, на работното место „помлад систем инженер“ во Отсекот за ИТ инфраструкура во Дирекцијата за ИТ инфраструктура.

Повеќе информации може да се најдат на следниот линк.

1