ОКТА АД - Скопје, (во натамошниот текст: ОКТА) доделува една стипендија на студентите кои во учебната 2022/2023 година првпат се запишуваат на втор циклус студии на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) - Скопје, на една од следните студиски програми:

• Компјутерски науки
• Софтверско инженерство

Подетални информации може да добиете на следниот линк.

Пријава за конкурирање.

1