Како активост на NATO проектот SIARS - Smart I (eye) Advisory Rescue System, ФИНКИ ја организира 4тата работилница.

Повеќе информации на http://siars-nato.finki.ukim.mk/