Краток вовед за развивање на мултиплатформски апликации користејќи Dotnet Core технологија. Запознавање со поимот контејнер и докер платформата. Запознавање со Амазон Облак сервисите, со посебен акцент на сервисот ECS (Elastic Container Service). Демо презентација – Презентирање на Dotnet Core апликација која трча во докер линукс контејнер поставен на амазон линукс виртуелна машина. Поставувањето на контејнерот на амазон виртуелната машина би се направило со користење на сервисот ECS. При ова демо би се претставил начинот на поставување, скалирањето и менаџирањето на докер контејнерите со користејќи го сервисот ECS, начинот на креирање на еден контејнер како и начинот на развивање на мултиплатформска апликација во Dotnet Core.

Предавач: Петар Ѓеоргиев - Interworks

Линк до евентот: https://www.facebook.com/events/1349133371853428/
Дата: 17.05.2018

1