Предлогот распоредот на часови и распределбата по групи може да ги најдете на огласна табла.
 
НАПОМЕНА: Промена на група е дозволена само доколку постои преклопување со друг предмет. Електронска молба за промена се доставува преку системотhttp://molbi.finki.ukim.mk во точно дефинирани рокови кои ќе бидат поставени на системот.