Почитувани кандидати,

 

Во прилог е листата на примени кандидати на конкурсот за упис на трет циклус студии на насоката Компјутерски науки и инженерство.

Следните кандидати ги исполнуваат условите за упис:

  • Горан Петковски

 

Кандидатите имаат право на приговор по листата во рок од 36 часа. Приговорот се поднесува во писмена форма до Советот на соодветната студиската програма. Советот на студиската програма донесува конечна одлуката во рок од 36 часа.
На oдлуката на Советот на студиската програма, кандидатот има право на жалба до Универзитетскиот стручен совет за докторски студии. Одлуката на  Универзитетскиот стручен совет за докторски студии е конечна.