Почитувани, ве известуваме дека рокот за запишување на кандидати е продолжен до 9.9.2020 година.
 
Запишувањето на кандидатите ќе се врши онлајн преку електронската пошта obuki@finki.ukim.mk.
 
Повеќе информации за обуките можете да најдете на https://obuki.finki.ukim.mk
 
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИШУВАЊЕ
 
1. Пополнет формулар за запишување на обуката кој може да се најде на линкот.
2. Изјава за користење на лични податоци која може да се најде на линкот.
3. Доказ за извршена уплата на прва рата од сумата за обуката за која конкурира кандидатот. Првата рата изнесува половина од сумата која е предвидена за обуката. Кандидатите кои имаат добиено ваучер од Владата на РСМ, наместо првата рата треба да го приложат ваучерот добиен од владата и да го доплатат остатокот до половина од сумата доколку цената на обуката изнесува над 60.000,00 денари.
 
Уплатите за ФИНКИ се вршат на следната жиросметка 
Назив на примачот: Буџет на РМ - ФИНКИ – Скопје
Банка на примачот: НБРМ
Сметка: 100000000063095
Сметка на буџетски корисник:  160016170078813 
Приходна шифра: 723011
Програма 41
 
uplatnica_1.jpg
 
Документите кои се пратени преку електронската пошта, дополнително ќе треба да се донесат во архивата на ФИНКИ во термин за кој ќе бидете лично контактирани.