Уписот на новите студенти согласно објавените решенија за прием на II циклус на студии во учебната 2023/2024 ќе се врши од 06.03 - 08.03.2024 година од 09:00 до 12:00 ч во службата за студентски прашања на ФИНКИ.

Потребни документи за запишување:

  1. Индекс
  2. 2 (две) фотографии 3,5 см х 4,5 см и 1 (една) 2 см x 3 см
  3. Доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
  4. Извод од матичната книга на родените
  5. Образец за запишување семестар 
  6. Интерен пријавен лист.
  7. Статистички образец за II циклус на студии – ШВ.80А
  8. Договор за студирање (за едногодишни  и двогодишни студии) кој се добива и потпишува на денот на уписот
  9. Доказ за уплата на прва рата во висина од 900 евра за едногодишните студии односно 625 евра за двогодишните студии во денарска противвредност според среден курс на Народна Банка на Р. Македониј