1. Општи информации

 

Студиите од втор циклус по софтверско инженерство имаат за цел да обезбедат квалитетно и врвно европско образование и обучување на софтверски инженери кои ќе можат да ја понесат техничката и економската одговорност на проектирање, развој, користење и одржување на комплексни софтверски системи. По завршувањето на студиите овие инженери ќе можат да заземат одговорни позиции во процесите на планирање, дизајн, развој и водење на софтверски проекти вклучувајќи ги и нивните бизнис аспекти.

 • Назив на предлагачот: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство - ФИНКИ
 • Назив на студиската програма: академски студии од втор циклус по Софтверско инженерство
 • Научно - истражувачко подрачје: техничко-технолошко (2)
 • Поле: компјутерски техника и информатика (212)
 • Област: софтверско инженерство
 • Вредноста на постдипломските студии изнесува 60 ЕКТС или 120 ЕКТС кредити.
 • Траење на студиите: 2 или 4 семестри.
 • Една академска година се состои од два семестра во траење од 30 недели (1 семестар = 15 недели).
 • Првиот семестар се состои од наставни предмети, додека вториот има помал број наставни предмети и е резервиран за завршниот проект, т.е. за магистерската тема.
 • Услови за запишување на студиите: завршени додипломски студии на насоки од полето на информатика или компјутерска техника и информатика кои носат минимум 240 кредити. За студиските насоки кои носат помалку од 240 кредити, се дополагаат испити понудени во воведувачкиот слој.
 • Воведувачки слој: на студентите кои во текот на студиите стекнале помалку од 240 кредити им се нуди множество диференцијални воведувачки предмети. По нивното успешно реализирање, студентот стекнува право да продолжи со втората година на постдипломските студии.
 • Прв семестар: 3 задолжителни предмети и 2 изборни, од кои еден може да биде од Универзитетска листа.
 • Втор семестар: 1 задолжителен и 1 изборен, кој може да биде од универзитетска листа (само доколку во првиот семестар предметите се избрани на ниво на Факултет) и завршен проект од 18 ЕКТС
 • 1 ЕКТС кредит соодветствува на 30 часови вкупен работен ангажман
 • Бројот на контактните часови е 4
 • Академскиот назив или степен кој се стекнува со завршување на студиите е

 

– Магистер по информатички науки и компјутерско инженерство од областа на софтверското инженерство

 

2. Студии

Табела 3: Листа на предметите на постдипломски студии

РБ КОД / Предмет Семестар З/И ЕКТС
1 СИ-З-01 Управување со животен циклус на софтвер IX З 6
2 СИ-З-02 DevOps софтверски развој IX З 6
3 СИ-З-03 Шаблони за дизајн на софтвер IX З 6
4 Изборен предмет IX И 6
5 Изборен предмет IX И 6
6 СИ-З-04 Управување со квалитетот на софтверот X З 6
7 Изборен предмет X И 6
8 Магистерска тема X З 18

 

Најмалку еден изборен предмет треба да се избере од понудените изборни предмети во Табела 4. Најмногу еден од изборните предмети може да се избере од Универзитетската листа на предмети од магистерски студии. Најмногу два изброни предмети може да се одберат од предмети понудени на останатите студии од втор циклус на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство.

Табела 4: Изборни предмети

РБ Нов код / Предмет Семестар ЕКТС
1 СИ-И-01 Анализа и предвидување на временски серии IX 6
2 СИ-И-02 Дизајн на видео игри и визуелни ефекти IX 6
3 СИ-И-03 Медицинска информатика IX 6
4 СИ-И-04 Мултимедијален и скалабилен веб IX 6
5 СИ-И-05 Моделно базирано софтверско инженерство IX 6
6 СИ-И-06 Софтверско инженерство за критичните системи X 6
7 СИ-И-07 Инженерска етика X 6
8 СИ-И-08 Инженерство на ЕРП бизнис системи X 6
9 СИ-И-09 Надежност на софтвер X 6
10 СИ-И-10 Препознавање на облици X 6
11 СИ-И-11 Системи за поддршка на одлуки X 6
12 СИ-И-12 Системска интеграција X 6
13 СИ-И-13 Софтверски архитектури X 6
14 ИС-И-06 Анализа и дизајн на информациони системи IX 6
15 ИТ-З-02 Напредни мобилни и веб апликации IX 6
16 ITMW01 Напредно управување со софтверски проекти IX 6
17 ИТ-И-05 Податочна визуелизација IX 6
18 КН-З-03 Формални методи IX 6
19 ИТ-З-03 Интернет безбедност и приватност IX 6
20 ИС-И-14 Мултимодална интеракција X 6
21 ИС-И-18 Интелигентни мобилни апликации X 6
22 ITMS01 Напредно инженерство на софтверски барања X 6

 

Студентот може да избере предмет од листата на понудени изборни предмети од сите студиски програми од втор циклус на студии. Листата на понудени изборни предмети може да се најде на овој линк.