Документите потребни за регулирање на привремениот престој на студентите – странски државјани може да се видат тука.