Нови студиски програми од прв циклус на ФИНКИ (3 или 4 годишни студии)

Студиски програми пренесени од Институтот за компјутерска техника и информатика на ФЕИТ

Студиски програми пренесени од Институтот за информатика на ПМФ