Код на предмет: 
F18L3W074
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Предметот ќе се фокусира на state-of-the-art технологиите поврзани со имплементација на базите на податоци. Технологиите и техниките кои се користат за имплементација на базите на податоци ќе бидат обработени како од кориснички, така и од системски аспект. Од аспект на системско инжинерство, предметот ќе навлезе во концептите и алгоритмите за: процесирање на трансакции, контрола на истовремено извршување, репрезентација на лог и метадата, безбедносни политики кај базите, техники за репликација и дистрибуција, бекап и реставрација.

Акредитација: