Код на предмет: 
F18L1S003
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Разбирање на главните компјутерски архитектури, внатрешната организација,
проценка на перформансите на поедините делови и компјутерскиот систем во
целинa.