Код на предмет: 
F18L2S061
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Познавање и разбирање на системите за безжична и мобилна комуникација

Акредитација: