Код на предмет: 
F18L1W005
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Развој на менаџерски способности: техничка, концепциска, комуникациска, аналитичка. Усвојување на рамки, поими, модели и техники од областа на менаџментот. Презентирање и анализа на примери, студии на случај и најдобри менаџмент практики од повеќе бизнис области и студии на случај на поодделни бизниси.

Акредитација: