Код на предмет: 
F18L3S07
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Целта на овој курс е запознавање на студентите со алгоритми кои се инспирирани
од феномени кои се појавуваат во природата и примена на истите за решавање на
проблеми од оптимизација, дизајн и учење. Фокусот ќе биде поставен врз
абстракцијата на алгоритмите од воочените феномени, анализа на нивниот
резултат како и нивна споредба. Во текот на курсот ќе се посвети внимание на
конкретни примени на споменатите алгоритми. По завршувањето на курсот се
очекува студентите да се здобијат со: - Знаење за природните феномени кои се
инспирација за дискутираните алгоритми - Разбирање за силните и слабите страни
на алгоритмите - Способност за идентификување на соодветноста на алгоритмите
и нивна примена во проблеми од оптимизација, дизајн и учење

Акредитација: