Код на предмет: 
F18L2S090
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Да се оспособат студентите да моделираат случајни процеси за реални ситуации.

Акредитација: