Код на предмет: 
F18L3S063
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Целта на овој курсот е да го оспособи студентот да работи со големи компјутерски мрежи и да обезбеди колаборативна работа на различни административни региони, како и да дизајнира различни типови компјутерски мрежи според потребите на крајните корисници.

Акредитација: