Код на предмет: 
F18L2W104
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Предметот опфаќа методи за нумеричкото решавање на повеќе математички проблеми, како и примена на некои позначајни математички трансформации во инженерството.

Акредитација: