Код на предмет: 
F18L3S111
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Студентот ќе се здобие со знаење за лесно и ефикасно менаџирање на IT системи, управување со традиционалните податочни центри, приватни и јавни облаци и клиентските компјутери и уреди. Студентот ќе може да се запознае и со платформи за менаџирање на повеќе хипервизори, физички ресурси и апликации.

Акредитација: