Код на предмет: 
F18L2S119
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Целта на курсот е да се запознаат студентите со теориите и пристапите кои ја
анализираат улогата на информатичката технологија, медиумите и знаењето во
модерното општество. По завршување на модулот студентите треба да бидат
способни да: 1. Систематски и критично дискутираат, евалуираат и ги анализираат
главните теми, принципи, концепти и теории на информатичкото општество 2.
Применуваат различни концепти од информатичкото општество 3. Покажат
разбирање за важноста на информатичката технологја и знаењето во модерното
општество

Акредитација: