Код на предмет: 
F18L3W065
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Целта на овој курсот е да се покријат принципите за сигурноста кај компјутерските системи и мрежи, при што студентот ќе се запознае со различни техники за напад и одбрана.

Акредитација: