Код на предмет: 
F18L3W037
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Цел на предметот е студентите да ги совладаат методите на паралелно и дистрибуирано процесирање, можностите за паралелизација на секвенцијална програма, дистрибуирано процесирање на голем број на податоци и проблемите со кои треба да се справат во тој процес

Акредитација: