Код на предмет: 
F18L3S149
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Истражување на алгоритмите и техниките за програмирање на најновите
паралелни платформи со споделена меморија и со дистрибуирана меморија.
Студентот ќе се запознае со теоретските и практичните (програмските)
компоненти.

Акредитација: