1. Општи информации

 

Постдипломските студии по Екоинформатика се стремат кон врвно европско образование и обучување кадри, кои по завршувањето на студиите ќе можат да ги задоволуваат потребите на индустријата.

 • Назив на предлагачот: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство - ФИНКИ
 • Назив на студиската програма: академски студии од втор циклус по Екоинформатика
 • Научно - истражувачко подрачје: техничко-технолошко
 • Поле: компјутерски техника и информатика
 • Област: еко-информатика
 • Вредноста на постдипломските студии изнесува 60 ЕКТС или 120 ЕКТС кредити.
 • Траење на студиите: 2 или 4 семестри.
 • Една академска година се состои од два семестра во траење од 30 недели (1 семестар = 15 недели).
 • Првиот семестар се состои од наставни предмети, додека вториот има помал број наставни предмети и е резервиран за завршниот проект, т.е. за магистерската тема.
 • Услови за запишување на студиите: завршени додипломски студии на насоки од полето на информатика или компјутерска техника и информатика кои носат минимум 240 кредити. За студиските насоки кои носат помалку од 240 кредити, се дополагаат испити понудени во воведувачкиот слој.
 • Воведувачки слој: на студентите кои во текот на студиите стекнале помалку од 240 кредити им се нуди множество диференцијални воведувачки предмети. По нивното успешно реализирање, студентот стекнува право да продолжи со втората година на постдипломските студии.
 • Прв семестар: 3 задолжителни предмети и 2 изборни, од кои еден може да биде од Универзитетска листа.
 • Втор семестар: 1 задолжителен и 1 изборен, кој може да биде од универзитетска листа (само доколку во првиот семестар предметите се избрани на ниво на Факултет) и завршен проект од 18 ЕКТС
 • 1 ЕКТС кредит соодветствува на 30 часови вкупен работен ангажман
 • Бројот на контактните часови е 4
 • Академскиот назив или степен кој се стекнува со завршување на студиите е

– Магистер по информатички науки и компјутерско инженерство од областа на Екоинформатиката

 

 

2. Студии

Табела 3: Листа на предметите на постдипломски студии

РБ КОД / Предмет Семестар З/И ЕКТС
1 ЕИ-З-01 Концепти во Еко-информатиката IX З 6
2 ЕИ-02 Еколошко моделирање IX З 6
3 ЕИ-З-03 Имплементација на Географски Информациони Системи IX З 6
4 Изборен предмет 1 IX И 6
5 Изборен предмет 2 IX И 6
6 ЕИ-З-04 Откривање на знаење од податоци за животната средина X З 6
7 Изборен предмет 3 X И 6
8 Магистерска тема X З 18

 

Најмалку еден изборен предмет треба да се избере од понудените изборни предмети во Табела 4. Најмногу еден од изборните предмети може да се избере од Универзитетската листа на предмети од магистерски студии. Најмногу два изборни предмети може да се одберат од предмети понудени на останатите постдипломски студии на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство.

Табела 4: Изборни предмети

РБ Нов код / Предмет Семестар ЕКТС
1 ЕИ-И-01 Анализа на потребите на информатиката на екосистем IX 6
2 ЕИ-И-02 Мониторинг и обработка на податоци во инженерството на животната средина IX 6
3 ЕИ-И-03 Далечинско сондирање X 6
4 ЕИ-И-04 Е-бизнис IX 6
5 ЕИ-И-05 Податочна визуелизација IX 6
6 ЕИ-И-06 Дигитален маркетинг X 6
7 ЕИ-И-07 Напредни дистрибуирани и паралелни системи IX 6
8 ЕИ-И-08 Управување со Интернет инфраструктура IX 6
9 ЕИ-И-09 Паметни сензорски мрежи X 6
10 ИТ-И-10 Мрежна виртуелизација и пресметки во облак X 6
11 ИТ-И-11 Наука базирана на податоци IX 6
12 ИС-И-04 Mобилни веб сервиси IX 6
13 ПС-И-08 Отворени и поврзани податоци X 6
14 ПС-И-07 Интернет од Нешта за еко-системи IX 6

 

Студентот може да избере предмет од листата на понудени изборни предмети од сите студиски програми од втор циклус на студии. Листата на понудени изборни предмети може да се најде на овој линк.