Потребни документи

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2021/22 година, кандидатите треба да ги поднесат следните документи:
 
Документи за пријавување 
 

Пријавувањето на кандидатите се врши електронски, со испраќање на електронска пошта (e-mail) на двете електронски адреси:

- првата од електронските адреси е на Школата за докторски студии и ќе биде објавена на web страната: ukim.edu.mk

- втората од електронските адреси е на факултетите каде припаѓа студиската програма и ќе биде објавена на web страната на единицата и на web страната: ukim.edu.mk

Во предмет  (subject)  на  електронската  пошта,  кандидатите  ja  наведуваат студиската програма за која поднесуваат документи. Кандидатот  кој  се  пријавува  на  Конкурсот,  ги  поднесува  следните  документи  во скенирана форма на двете електронски адреси: 

  • пријавен лист со назначување на избраната студиска програма за која конкурира;
  • писмо  за  мотивација  со  назначување  на  областа  на  истражување  и  првична согласност на ментор од листата на ментори;
  • кратка биографија;
  • докази со кои се докажува исполнетоста на условите за запишување,и тоа:

- уверение за положени испити од прв циклус студии односно од додипломски студии

- уверение за положени испити од втор циклус студии односно од постдипломски студии

- диплома од прв циклус студии односно од додипломски студии

- диплома  од втор циклус студии односно од постдипломски студии

- сертификат/ уверение за познавање на светски јазик

- кандидатите  кои  своето  високо  образование,  додипломски  студии  (прв  циклус)  и постдипломски  студии  (втор  циклус),  го  завршиле  во  странство,  доставуваат нострифицирани документи, со кои се докажува исполнетоста на условите за запишување на трет циклус – докторски студии, како и еквиваленција на оценките доколку системот на оценување е различен од Р.С.Македонија.

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда дека електронската пошта е примена (пријавувањето е во периодот од 20.09.2021 - 04.10.2021).