Квоти

Согласно Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2021/22 година, Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во наредната учебна година во прв уписен рок ќе запише вкупно 118 студенти на докторски студии.
 
За студентите кои во учебната 2021/2022 година ќе се запишат на докторски студии на ФИНКИ, постојат вкупно 2 (две) студиски програми. Бројот на студенти кои ќе можат да се запишат на ФИНКИ на секоја од студиските програми, е даден во продолжение.
 

Студиска програма

Број на студенти

Износ на школарина*(ЕУР)

 Информатика

59

4750

 Компјутерски науки и инженерство

59

4750

 
* Во износот на школарината сe вклучени трошоците за: организирање на наставата, работилници и семинари, менторот, комисиите и единиците-организатори на истражувањето, а не се вклучени материјалните трошоци за истражувањето на темата.