Согласно Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2023/24 година, Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во наредната учебна година ќе запише вкупно 760 студенти на магистерски студии.
 
Повеќе информации за уписот на нови студенти може да се најдат на следниот линк.
 
За студентите кои во учебната 2023/2024 година ќе се запишат на магистерски студии на ФИНКИ, постојат вкупно 19 (деветнаесет) студиски програми. Бројот на студенти кои ќе можат да се запишат на ФИНКИ на секоја од студиските програми, е даден во продолжение.
 

Студиска програма

Број на

студенти

Вкупен износ на школарина (ЕУР)

 3+2

4+1 

Едногодишни магистерски студии

 

 

 

Data science in computer science and engineering

50

 

1800

30/50

 

1800

Биоинформатика (1 годишни)

30

 

1800

Едукација со ИКТ (1 годишни)

30

 

1800

Еко-информатика (1 годишни)

30

 

1800

Интелигентни системи (1 годишни)

30

 

1800

50/50

 

1800

Компјутерски науки (1 годишни)

30

 

1800

Пресметување во облак (1 годишни)

30   1800

Софтвер за вградливи системи (1 годишни)

30

 

1800 

Софтверско инженерство (1 годишни)

50

 

1800

Статистика и аналитика на податоци (1 годишни)

30

 

1800

50/50

 

 

Двегодишни магистерски студии

   

 

10/30

2500 

 

Биоинформатика (2 годишни)

20

2500 

 

Пресметување во облак (2 годишни)

10

2500 

 

Статистика и аналитика на податоци (2 годишни)

10

2500 

 

Управување во информатички технологии (2 годишни)

30

2500 

 

Софтверско инженерство (2 годишни)

30

2500 

 

 
* Запишувањето студенти ќе се врши по добивање решение за акредитација и решение за почеток со работа  
  Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на магистерскиот труд
1