Табела 1: Изборни предмети од програмата Биоинформатика   

   Професори

Предмет

Семестар

 ЕКТС 

 1   вонр. проф. д-р Слободан Калајџиски, доц. д-р Кире Триводалиев  Структурна биоинформатика и протеомика  IX
 2  вонр. проф. д-р Слободан Калајџиски, доц. д-р Билјана Тојтовска, доц. д-р Кире Триводалиев  Обработка на податоци во биоинформатика  IX
 3   доц. д-р Весна Димитриевска Ристова

 Примена на бранчиња во нумерички симулации

IX

6
 4   вонр. проф. д-р Невена Ацковска  Процесирање информации во биолошки системи IX 6
 5  проф. д-р. Љупчо Коцарев

 Вовед во пресметковна невронаука

IX

6

 6   вонр. проф. д-р Невена Ацковска, проф. д-р. Сашо Панов

 Основи на генетско инженерство

X

6

 7   доц. д-р Билјана Тојтовска, проф. д-р. Љупчо Коцарев

 Математичка биологија

X

6

 8  доц. д-р Кире Триводалиев, проф. д-р. Ана Мадевска Богданова  Процесирање на биолошки секвенции X 6

 

Табела 2: Изборни предмети од програмата Безбедност,криптографија и кодирање

   Професори

Предмет

Семестар

 ЕКТС 

 1  вонр. проф. д-р Гоце Арменски, проф. д-р. Љупчо Антовски  Безбедност на мобилни и веб апликации  X  6
 2  вонр. проф. д-р Ивица Димитровски  Биометриски системи  IX  6
 3  доц. д-р Симона Самарџиска, доц. д-р Христина Михајлоска

 Докажлива безбедност

X

6
 4  вонр. проф. д-р Весна Димитрова  Криптоанализа X 6
 5  доц. д-р Симона Самарџиска, доц. д-р Христина Михајлоска, проф. д-р. Панче Рибарски

 Криптографско инженерсто

IX

6

 6  доц. д-р Симона Самарџиска, проф. д-р. Панче Рибарски

 Криптографски протоколи

X

6

 7  вонр. проф. д-р Весна Димитрова, доц. д-р Александра Поповска Митровиќ, доц. д-р Наташа Илиевска

 Математичка логика за компјутерски науки

IX

6

 8  доц. д-р Александра Поповска Митровиќ, доц. д-р Наташа Илиевска  Напредни алгебарски структури X 6
 9  доц. д-р Александра Поповска Митровиќ, доц. д-р Наташа Илиевска, проф. д-р. Верица Бакева  Напредни алгоритми за кодирање во комуникациски канал X 6
10  доц. д-р Александра Поповска Митровиќ, доц. д-р Наташа Илиевска, проф. д-р. Верица Бакева  Применета теорија на информации  IX 6
11  доц. д-р Александра Поповска Митровиќ, доц. д-р Билјана Тојтовска, проф. д-р. Верица Бакева  Случајни процеси IX 6
12  вонр. проф. д-р Весна Димитрова, проф. д-р. Љупчо Антовски  Управување со промени и ризици IX 6

 

Табела 3: Изборни предмети од програмата Екоинформатика

   Професори

Предмет

Семестар

 ЕКТС 

 1  дпроф. д-р. Коста Митрески  Анализа на потребите на информатиката на екосистем  IX  6
 2  проф. д-р. Коста Митрески, Доц.д-р Андреја Наумоски  Еколошко моделирање  IX  6
 3  вонр. проф. д-р Андреа Кулаков, доц. д-р Петре Ламески

 Далечинско сондирање

X

6
 4   проф. д-р. Димитар Трајанов, вонр. проф. д-р Гоце Арменски  Е-бизнис IX 6
 5   проф. д-р. Сузана Лошковска

 Податочна визуелизација

IX

6

 6   проф. д-р. Димитар Трајанов, доц. д-р Сашо Граматиков

 Дигитален маркетинг

X

6

 7  проф. д-р. Марјан Гушев, доц. д-р Сашко Ристов

 Напредни дистрибуирани и паралелни системи

IX

6

 8  вонр. проф. д-р Соња Филипоска, д-р Александра Каневче  Управување со Интернет инфраструктура IX 6
 9   вонр. проф. д-р Ласко Баснарков, доц. д-р Мирослав Мирчев  Паметни сензорски мрежи X 6
10   проф. д-р. Игор Мишковски  Мрежна виртуелизација и пресметки во облак  X 6
11  проф. д-р. Димитар Трајанов, проф. д-р. Игор Мишковски  Наука базирана на податоци IX 6
12  проф. д-р. Владимир Трајковиќ, доц. д-р Петре Ламески  Mобилни веб сервиси IX 6

 

Табела 4: Изборни предмети од програмата Интелигентни системи

   Професори

Предмет

Семестар

 ЕКТС 

 1   вонр. проф. д-р Слободан Калајџиски  Анализа и дизајн на информациски системи  IX  6
 2  доц. д-р Петре Ламески, проф. д-р. Владимир Трајковиќ  Мобилни веб сервиси  IX  6
 3   вонр. проф. д-р Соња Гиевска

 Колективна интелигенција

X

6
 4   вонр. проф. д-р Соња Гиевска, проф. д-р. Ана Мадевска Богданова  Интелигентни кориснички интерфејси IX 6
 5   вонр. проф. д-р Ласко Баснарков

 Вовед во финансиско инженерство

IX

6

 6   доц. д-р Ефтим Здравевски, доц. д-р Петре Ламески

 Амбиентална интелигенција

X

6

 7  вонр. проф. д-р Андреа Кулаков, доц. д-р Георгина Мирчева

 Системи за податочно-базирано деловно одлучување

IX

6

 8  вонр. проф. д-р Андреа Кулаков, вонр. проф. д-р Невена Ацковска  Роботски системи IX 6
 9   вонр. проф. д-р Слободан Калајџиски  Содржински базирано индексирање и пребарување IX 6

 

Табела 5: Изборни предмети од програмата Интернет технологии

   Професори

Предмет

Семестар

 ЕКТС 

 1   вонр. проф. д-р Соња Филипоска, вонр. проф. д-р Анастас Мишев  5Г: Безжични мобилни системи од петтата генерација  IX  6
 2   проф. д-р. Марјан Гушев, вонр. проф. д-р. Дејан Спасов, проф. д-р. Игор Мишковски  Паралелно процесирање  IX  6
 3   проф. д-р. Димитар Трајанов, проф. д-р. Љупчо Антовски

 Менаџмент на ИКТ

IX

6
 4   проф. д-р. Димитар Трајанов, вонр. проф. д-р Гоце Арменски  Е-бизнис IX 6
 5   проф. д-р. Сузана Лошковска

 Податочна визуелизација

IX

6

 6   вонр. проф. д-р Соња Филипоска, доц. д-р Христина Михајлоска

 Анализа на мрежна безбедност

IX

6

 7  проф. д-р. Владимир Трајковиќ, доц. д-р Петре Ламески

 Парадигми за клиент сервер програмирање

X

6

 8   проф. д-р. Димитар Трајанов, доц. д-р Сашо Граматиков  Дигитален маркетинг X 6
 9   проф. д-р. Марјан Гушев, доц. д-р Сашко Ристов  Напредни дистрибуирани и паралелни системи IX 6
 10   вонр. проф. д-р Соња Филипоска, д-р Александра Дединец  Управување со Интернет инфраструктура IX 6
 11   вонр. проф. д-р Ласко Баснарков, доц. д-р Мирослав Мирчев  Паметни сензорски мрежи X 6
 12   доц. д-р Сашо Граматиков  Архитектури и сервиси за дистрибуција на видео содржини X 6
 13   проф. д-р. Игор Мишковски  Мрежна виртуелизација и пресметки во облак X 6
 14   д-р Александра Дединец, доц. д-р Мирослав Мирчев  Мрежна оптимизација IX 6

 

Табела 6: Изборни предмети од програмата Компјутерски науки

   Професори

Предмет

Семестар

 ЕКТС 

 1   вонр. проф. д-р Марија Михова, доц. д-р Билјана Тојтовска  Модерни симулации и моделирање  IX  6
 2   вонр.проф. д-р. Горан Велинов, доц. д-р Ефтим Здравевски  Концепти и примена на големи податоци  IX  6
 3   вонр.проф. д-р. Горан Велинов, вонр. проф. д-р Боро Јакимовски

 Перформанси, доверливост и безбедност на бази на податоци

IX

6
 4   вонр.проф. д-р. Дејан Спасов  Теорија за комплексност IX 6
 5   проф. д-р. Катерина Здравкова, проф. д-р. Жанета Попеска, вонр. проф. д-р Соња Гиевска

 Обработка на текстуални податоци

IX

6

 6   доц. д-р Сашко Ристов

 Современи трендови за паралелно процесирање

IX

6

 7   вонр.проф. д-р. Горан Велинов, доц. д-р Ефтим Здравевски

 Моделирање и управување на големи податоци

X

6

 8   доц. д-р Билјана Тојтовска  Бајесова анализа на податоци X 6
 9  Доц.д-р.Георгина Мирчева  Рударење кај бизнис процеси X 6
 10   проф. д-р. Љупчо Коцарев, проф. д-р. Ана Мадевска Богданова, вонр. проф. д-р Андреа Кулаков, вонр. проф. д-р Соња Гиевска  Напредни теми од вештачка интелигенција и машинско учење IX 6
 11   вонр. проф. д-р Ѓорѓи Маџаров, доц. д-р Ефтим Здравевски, доц. д-р Мирослав Мирчев  Анализа и предвидување на временски серии IX 6
 12   вонр. проф. д-р Весна Димитрова, доц. д-р Александра Поповска Митровиќ, доц. д-р Наташа Илиевска  Математичка логика за компјутерски науки IX 6
 13   проф. д-р. Сузана Лошковска  Податочна визуелизација IX 6

 

Табела 7: Изборни предмети од програмата Паметни поврзани системи

   Професори

Предмет

Семестар

 ЕКТС 

 1   проф. д-р. Игор Мишковски, роф. Д-р Ѓорѓи Маџаров, доц. д-р Мирослав Мирчев  Анализа на податоци од поврзани системи  X  6
 2   доц. д-р Ефтим Здравевски, доц. д-р Мирослав Мирчев  Фузија на сензорски податоци  IX  6
 3   доц. д-р Сашо Граматиков

 Паметна мобилност

X

6
 4   проф. д-р. Љупчо Коцарев,д-р Александра Дединец  Паметни договори во IoT IX 6
 5   д-р Александра Дединец

 Паметни енергетски мрежи

IX

6

 6   проф. д-р. Владимир Трајковиќ, доц. д-р Ефтим Здравевски

 Паметно и поврзано здравство

X

6

 7  проф. д-р. Коста Митрески, д-р Андреја Наумоски

 Интернет од Нешта за еко-системи

IX

6

 8   доц. д-р Милош Јовановиќ  Отворени и поврзани податоци X 6
 9   доц. д-р Петре Ламески, д-р Андреја Наумоски  Паметни системи за производство и мониторинг X 6
 10   доц. д-р Владимир Здравески  Паметни финансиски системи и берза IX 6
 11   вонр. проф. д-р Анастас Мишев, вонр. проф. д-р Соња Филипоска  5Г:Безжични мобилни системи од петтата генерација IX 6
 12   вонр. проф. д-р Гоце Арменски, проф. д-р. Димитар Трајанов  Е-бизнис IX 6
 13   вонр. проф. д-р Ласко Баснарков, доц. д-р Мирослав Мирчев  Паметни Сензорски Мрежи X 6
 14   вонр. проф. д-р Игор Мишковски  Мрежна виртуелизација и пресметки во облак X 6
 14   вонр. проф. д-р Игор Мишковски, проф. д-р. Димитар Трајанов  Наука базирана на податоци IX 6
 14   вонр. проф. д-р Андреа Кулаков  Сензорско-роботски системи X 6
 14   вонр. проф. д-р Ѓорѓи Маџаров, доц. д-р Ефтим Здравевски, доц. д-р Мирослав Мирчев  Анализа и предвидување на временски серии IX 6
 14   д-р Андреја Наумоски, проф. д-р. Коста Митрески  Имплементација на Географски Информациони Системи IX 6

 

Табела 8: Изборни предмети од програмата Софтверско инженерство

   Професори

Предмет

Семестар

 ЕКТС 

 1   вонр. проф. д-р Ѓорѓи Маџаров, доц. д-р Ефтим Здравевски, доц. д-р Мирослав Мирчев  Анализа и предвидување на временски серии  IX  6
 2   вонр. проф. д-р Иван Чорбев, проф. д-р. Сузана Лошковска  Дизајн на видео игри и визуелни ефекти  IX  6
 3   доц. д-р Иван Китановски, проф. д-р. Сузана Лошковска

 Медицинска информатика

IX

6
 5   вонр. проф. д-р Иван Чорбев

 Мултимедијален и скалабилен веб

IX

6

 4   вонр. проф. д-р Невена Ацковска, доц. д-р Магдалена Костоска  Моделно базирано софтверско инженерство IX 6
 6   доц. д-р Магдалена Костоска

 Софтверско инженерство за критичните системи

X

6

 7  проф. д-р. Катерина Здравкова

 Инженерска етика

X

6

 8   вонр. проф. д-р Иван Чорбев  Инженерство на ЕРП бизнис системи X 6
 9   вонр. проф. д-р Иван Чорбев  Надежност на софтвер X 6
 10   вонр. проф. д-р Ѓорѓи Маџаров, проф. д-р. Дејан Ѓорѓевиќ  Препознавање на облици X 6
 11   вонр. проф. д-р Ѓорѓи Маџаров  Системи за поддршка на одлуки X 6
 12   вонр. проф. д-р Анастас Мишев  Системска интеграција X 6
 13   проф. д-р. Дејан Ѓорѓевиќ  Софтверски архитектури X 6
 14   вонр. проф. д-р Слободан Калајџиски  Анализа и дизајн на информациони системи IX 6
 15   доц. д-р Сашо Граматиков, проф. д-р. Димитар Трајанов  Напредни мобилни и веб апликации IX 6

 

Табела 9: Изборни предмети од програмата Статистика за аналитика на податоци

   Професори

Предмет

Семестар

 ЕКТС 

1
доц. д-р Александра Поповска Митровиќ, доц. др Наташа Илиевска, проф. д-р. Жанета Попеска
Методи на статистичко заклучување
IX 6
2
вонр.проф. д-р. Горан Велинов, доц. д-р Ефтим Здравевски
Концепти и примена на големи податоци
IX 6
3
вонр. проф. д-р Ѓорѓи Маџаров, доц. д-р Ефтим Здравевски, доц. д-р Мирослав Мирчев
Анализа и предвидување на временски серии
IX 6
4
проф. д-р. Ана Мадевска Богданова, вонр. проф. др Марија Михова, доц. д-р Миле Јованов,
Напредни алгоритми (Advanced algorithms)
IX 6
5
вонр. проф. д-р Слободан Калајџиски, доц. д-р Билјана Стојкоска, доц. д-р Кире Триводалиев
Моделирање и фузирање на неструктурирани податоци
IX 6
6 вонр. проф. д-р Невена Ацковска
Процесирање информации во биолошки системи
IX 6
7 проф. д-р. Игор Мишковски, проф. Д-р Ѓорѓи Маџаров, доц. д-р Мирослав Мирчев 
Анализа на податоци од поврзани системи
IX 6
8 проф. д-р. Катерина Здравкова, проф. д-р. Жанета Попеска, вонр. проф. д-р Соња Гиевска
Обработка на текстуални податоци
IX 6
9 вонр.проф. д-р. Горан Велинов, доц. д-р Весна Димитриевска Ристова, доц. д-р Наташа Илиевска
Методи за оптимизација
IX 6
10 вонр. проф. д-р Слободан Калајџиски, доц. д-р Билјана Тојтовска, доц. д-р Кире Триводалиев 
Обработка на податоци во биоинформатика
IX 6
11 проф. д-р. Љупчо Коцарев, проф. д-р. Игор Мишковски, доц. д-р Мирослав Мирчев
Анализа на мрежи
IX 6
12 доц. д-р Ефтим Здравевски, доц. д-р Петре Ламески
Амбиентална интелегенција
IX 6
13 доц. д-р Миле Јованов
Веб на иднината
IX 6
14 доц. д-р Кире Триводалиев, проф. д-р. Марија Михова
Статистичко прoграмирање
X 6
15 доц. д-р Билјана Тојтовска, проф. д-р. Жанета Попеска, проф. д-р. Марија Михова
Статистичко учење
X 6
16 проф. д-р. Жанета Попеска
Повеќедимензионална статистичка анализа
X 6
17 вон. проф. д-р Весна Димитриевска Ристовска
Нумерички методи за податочни науки
X 6
18 доц. д-р Александра Поповска Митровиќ, доц. др Наташа Илиевска 
Статистички истражувачки вештини: уредување, репортирање и визуализација на податоци
X 6
19 проф. д-р. Марија Михова
Бизнис аналитика
X 6
20 доц. д-р Александра Поповска Митровиќ, доц. д-р Билјана Тојтовска, проф. д-р. Верица Бакева 
Случајни процеси
X 6
21 вонр.проф. д-р. Горан Велинов, доц. д-р Ефтим Здравевски
Моделирање и управување на големи податоци
X 6
22 доц. д-р Кире Триводалиев, проф. д-р. Љупчо Коцарев 
Откривање знаење во големи граф податоци
X 6
23 доц. д-р Милош Јовановиќ
Отворени и поврзани податоци
X 6
24 вонр. проф. д-р Марија Михова, доц. д-р Билјана Тојтовска 
Модерни симулации и моделирање
X 6
25 доц. д-р Билјана Стојкоска
Пресметковни парадигми во интернет на нештата
X 6
26 доц. д-р Билјана Стојкоска
Анализа на податоци од мобилни сензори/извори
X 6
27 доц. д-р Ефтим Здравевски, доц. д-р Петре Ламески
Интелегентни мобилни апликации
X 6