Ecoinformatics TEMPUS (3+1+1)

1. General Information

 
Постдипломските студии по еко-информатика се стремат кон врвно европско образование и обучување на кадри, кои по завршувањето на студиите ќе можат да ги задоволуваат потребите на индустријата.
 • Назив на предлагачот: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство - ФИНКИ
 • Назив на студиска програма: Академски студии од втор циклус по Еко-информатика
 • Научно - истражувачко подрачје: техничко-технолошки науки
 • Поле: компјутерска техника и информатика
 • Област: еко-информатика
 • Вредноста на постдипломските студии изнесува 60 ЕКТС кредити
 • Траење на студиите: 2 семестри
 • Една академска година се состои од два семестра во траење од 30 недели (1 семестар = 15 недели)
 • Првиот семестар се состои од наставни предмети, додека вториот се состои од наставни предмети и од завршниот проект, т.е. магистерската тема.
 • Услови за запишување на студиите: завршени додипломски студии на информатика или компјутерски насоки кои носат минимум 240 кредити. За студиските насоки кои носат помалку од 240 кредити, се дополагаат испити понудени во воведувачкиот слој.
 • Воведувачки слој: на студентите кои во текот на студиите стекнале помалку од 240 кредити им се нуди множество диференцијални воведувачки предмети. По нивното успешно реализирање, студентот стекнува право да продолжи со втората година на постдипломските студии.
 • Прв семестар: 3 задолжителни предмети и 2 изборни предмети од кои еден може да биде од Универзитетската листа.
 • Втор семестар: 1 задолжителен и 1 изборен предмет, од кои еден може да биде од Универзитетската листа (само доколку во првиот сместар предметите се избрани на ниво на Факултет) и завршен проект од 18 ЕКТС.
 • 1 ЕКТС кредит соодветствува на 30 часови вкупен работен ангажман.
 • Бројот на контактните часови е 4.
Стекната титула: Магистер по информатички науки и компјутерско инженерство од областа на еко-информатика
 
2. Introductory courses
Introductory courses: only for students that have obtained less than 240 ECTS. A number of differential introductory courses are offered in order to level up the required competences. Upon successful completion of the introductory courses, the student has the right to continue with the formal master study programme courses in the second year of studies.
 
Table 1: List of introductory courses
 

Course

Semester

ECTS

Prerequisite

 1

 Probability and statistics

VII

6 Discrete mathematics
 2  Information systems VII 6 Databases
 3  Elective course 1 VII 6  
 4  Elective course 2 VII 6  
 5

 Elective course 3

VII

6

 

 6

 Geographic information systems

VIII

6

 

 7  Data mining VIII 6  
 8  Elective course 4 VIII 6  
 9  Elective course 5 VIII 6  
10  Elective course 6  VIII 6  
 
Table 2: List of elective introductory courses
 

Course

Semester

ECTS

Prerequisite

 1

 Distributed computer systems

VII

6 Computer networks, Databases
 2  Artificial intelligence VII 6  
 3

 Web-based systems

VII

6

Computer networks, Databases

 4

 Embedded computer systems

VII

6

Computer networks

 5  Network programming VII 6  
 6  E-commerce and m-commerce VII 6  
 7 Алгоритми за анализа на податоци и складишта на податоци VIII 6 Databases
 8  Intelligent information systems VIII 6  Information systems
 9  Mobile information systems VIII 6  Information systems 
10  Elective course from University list of available courses   6  
 
2.1 Studies
 
Courses for the Master studies for the study programme Ecoinformatics can be found at this link.