Квоти

Согласно Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2017/18 година, Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во наредната учебна година ќе запише вкупно 432 студенти на магистерски студии.
 
 
За студентите кои во учебната 2017/2018 година ќе се запишат на магистерски студии на ФИНКИ, постојат вкупно 16 (шестнаесет) студиски програми. Бројот на студенти кои ќе можат да се запишат на ФИНКИ на секоја од студиските програми, е даден во продолжение.
 

Студиска програма

Број на
студенти

Вкупен изност на школарина (ЕУР) *

 3+2 4+1 

Едногодишни магистерски студии

305

 

1800

Компјутерски мрежи и е-технологии

25

 

1800

Интелигентни информациони системи

25

 

1800

Софтверско инженерство

45

 

1800

Содржинско базирано пребарување

10

 

1800

Биоинформатика

15

 

1800

Екоинформатика (TEMPUS)

10

 

1800

Систем во чип (TEMPUS)

10

 

1800

Инженерство на интелигентни системи

15

 

1800

Кодирање и криптографија 15    1800 
Компјутерски науки 15   1800
Софтверско инженерство (ТЕМПУС) 20   1800
Статистика и актуарска математика  10   1800
Управување со информатички технологии 50   1800
Пресметување во облак 25   1800
Едукација во ИКТ 15   1800

Двегодишни магистерски студии

127

2500 

 

Компјутерски мрежи и е-технологии

12

2500

 

Интелигентни информациони системи

12

2500

 

Софтверско инженерство

15

2500

 

Содржинско базирано пребарување

6

2500

 

Биоинформатика

6

2500

 

Екоинформатика (TEMPUS)

6

2500

 

Систем во чип (TEMPUS)

6

2500

 

Инженерство на интелигентни системи

6

2500

 

Кодирање и криптографија 6 2500  
Компјутерски науки 6 2500  
Софтверско инженерство (ТЕМПУС) 10 2500  
Статистика и актуарска математика  6 2500  
Управување со информатички технологии 20 2500  
Пресметување во облак 10 2500  
 
* Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на магистерскиот труд