Квоти

Согласно Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2016/17 година, Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во наредната учебна година ќе запише вкупно 289 студенти на магистерски студии.
 
 
За студентите кои во учебната 2016/2017 година ќе се запишат на магистерски студии на ФИНКИ, постојат вкупно 15 (петнаесет) студиски програми. Бројот на студенти кои ќе можат да се запишат на ФИНКИ на секоја од студиските програми, е даден во продолжение.
 

Студиска програма

Број на
студенти

Вкупен изност на школарина (ЕУР) *

 3+2 4+1 

Едногодишни магистерски студии

201

 

1800

Компјутерски мрежи и е-технологии

20

 

1800

Интелигентни информациони системи

20

 

1800

Софтверско инженерство

30

 

1800

Содржинско базирано пребарување

5

 

1800

Биоинформатика

10

 

1800

Екоинформатика (TEMPUS)

5

 

1800

Систем во чип (TEMPUS)

5

 

1800

Инженерство на интелигентни системи

7

 

1800

Кодирање и криптографија 7    1800 
Компјутерски науки 10   1800
Софтверско инженерство (ТЕМПУС) 16   1800
Статистика и актуарска математика  5   1800
Управување со информатички технологии 25   1800
Пресметување во облак 20   1800
Едукација во ИКТ 16   1800

Двегодишни магистерски студии

88

2500 

 

Компјутерски мрежи и е-технологии

7

2500

 

Интелигентни информациони системи

7

2500

 

Софтверско инженерство

10

2500

 

Содржинско базирано пребарување

5

2500

 

Биоинформатика

5

2500

 

Екоинформатика (TEMPUS)

5

2500

 

Систем во чип (TEMPUS)

5

2500

 

Инженерство на интелигентни системи

5

2500

 

Кодирање и криптографија 5 2500  
Компјутерски науки 5 2500  
Софтверско инженерство (ТЕМПУС) 7 2500  
Статистика и актуарска математика  5 2500  
Управување со информатички технологии 10 2500  
Пресметување во облак 7 2500  
 
* Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на магистерскиот труд